Matice staroboleslavská

Národní svatováclavská pouť - manifestace živé víry v současné společnosti

Stanovy občanského sdružení Matice staroboleslavská


Preambule
Matice staroboleslavská je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., registrovaným u Ministerstva vnitra České republiky. Je občanskou organizací, ustavenou s cílem zachování a dalšího rozvoje národního duchovního dědictví ve Staré Boleslavi, zvláště pak svatováclavské tradice. Své snažení soustřeďuje k realizaci Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi jako hlavní duchovní události státního svátku sv. Václava a Dne české státnosti, k podpoře rozvoje poutní tradice Palladia země české, památky blahoslaveného Karla I. a k upevnění významu Staré Boleslavi pro současný i budoucí duchovní život občanské společnosti. Sdružení jménem i obsahem své činnosti navazuje na historické působení Staroboleslavské Matice na tomto nejstarším českém poutním místě a je blízkým partnerem a spolupracovníkem Římskokatolické církve, zvláště Arcibiskupství pražského, správy poutního místa Stará Boleslav, Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána a farností v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Čl. 1
Název a sídlo
Název: Matice staroboleslavská
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Čl. 2
Statut sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného názoru a zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, za své závazky odpovídá svým majetkem. Právní způsobilosti nabývá dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
Cílem sdružení jsou ve smyslu preambule činnosti na podporu rozvoje duchovního života v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a realizace pravidelných, každoročních konkrétních akcí v rámci tradice, a spolupráce při jejich realizaci, a to zejména:
- Národní svatováclavské pouti
- výroční Pouti k Palladiu země české
- tradičních akcí k památce blahoslaveného Karla
- dalších kulturních akcí, svou formou i obsahem zaměřených k rozvoji katolické tradice ve městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a v regionu.
Sdružení k tomuto cíli prostřednictvím svých členů:
- působí na veřejnosti,
- zabezpečuje produkční, pořadatelské a spolu-pořadatelské aktivity,
- provádí informačně-vzdělávací činnost,
- vydává tiskoviny s tématikou zaměřenou k vytčenému cíli,
- organizuje a spoluorganizuje poutní provoz na poutním místě Stará Boleslav,
- získává hmotné zdroje na realizaci konkrétních akcí.

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předseda
d) protektor resp. čestný předseda

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valná hromada se svolává podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření, výši členských příspěvků,
c) volí členy rady sdružení a čestného předsedu -protektora,
d) rozhoduje o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
8. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu roku nesejde usnášeníschopná valná hromada, svolává se náhradní valná hromada, která je schopná usnášet se bez ohledu na počet členů.

Čl. 8
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů sdružení, jeden ze členů rady je jmenován protektorem-čestným předsedou sdružení.
3. Rada má nejméně 5 členů.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
f) vykonává další pravomoce delegované valnou hromadou.
6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Funkční období rady je tříleté.

Čl. 9
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem sdružení, naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předsedu volí rada sdružení na dobu tří let.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Protektor-čestný předseda
Vahou své osobnosti poskytuje záštitu jménu a činnosti sdružení, motivuje cíle a působení sdružení a reprezentuje úzké sepětí sdružení s Římskokatolickou církví, doba jeho působnosti ve funkci není omezena.
1. Má právo být účasten jednání rady i valné hromady, jejímž je čestným předsedou.
2. Má právo jmenovat jednoho člena rady.

Čl. 11
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky,
d) dotace a granty,
e) příjmy z pořádaných akcí sdružení
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

Čl. 12
Zánik sdružení
1. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.
2. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. Ve věcech těmito stanovami neupravených platí obecně závazné právní předpisy.
4. Stanovy byly přijaty zakládajícími členy Matice staroboleslavské na ustavující schůzi dne 29.listopadu 2009.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 29. listopadu 2009


Přípravný výbor Matice staroboleslavské:
MgA. Jan Čumpelík, Čelákovice
P. Mgr. Vladimír Málek, Praha 5
PhDr. Milan Novák, Brandýs nad Labem
Mgr. Nina Nováková, Brandýs nad Labem
P. Mgr. Michal Procházka, Praha 9
Mgr. Stanislav Předota, Stará Boleslav
Osobou oprávněnou jednat jménem přípravného výboru je PhDr. Milan Novák